KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

Sekce moderních pěších tras

předsedkyně

Ing. Zdeňka Šrédlová
tel: 724 076 303 , e-mail: zdenka.sredlova@gmail.com

členové

Ing. Petra Jiroudková
Ing. Barbora Přechová
Ladislav Zoubek
Ing. Mojmír Nováček

 

O moderních pěších trasách

V devadesátých letech minulého století se zdálo, že pěší turistika je již nemoderní. Převládal názor, že bude nahrazena turistikou na kole. Proto se organizátoři pěší turistiky v některých západoevropských státech, zejména v Německu, začali zabývat příčinami, proč k tomu dochází. Zjistili, že to není tak, že by mladí lidé nechodili do přírody za jejím poznáním, ale tím, že již nechtějí chodit po tehdejších pěších značených trasách, protože ty již velmi často nemají s přírodou nic společného. Že tyto cesty mají tvrdé, uměle vytvořené povrchy, často po nich nebo vedle nich jezdí auta a stále více po nich jezdí také cyklisté. Přišli proto s myšlenkou, že je nutno vytvořit podmínky, které by se přiblížily k podmínkám z 1. čtvrtiny 20. století. Prvním, kdo tyto podmínky definoval, byl profesor Bremer z Marburské univerzity. Na základě toho vznikla první moderní trasa Rothaarsteig v Německu. Další informace najdete ZDE.

 

Sekce moderních pěších tras

Zřízení Sekce moderních pěších tras (dále též MPT) schválilo ÚV KČT na svém zasedání dne 8. 6. 2018 a svým tematickým zaměřením byla začleněna do Rady značení. Cílem sekce MPT je modernizace pěších tras a certifikace vybraných tras.

Moderní pěší trasa by měla být:

  • pohodlná – vést v maximální možné míře po přírodním povrchu a v co nejmenší míře po tvrdém (asfaltovém, betonovém, dlážděném) povrchu
  • bezpečná – vést mimo silnice a cyklotrasy, vyvarovat se jiným druhům nebezpečí (vyviklané kameny, chatrné zábradlí, nebezpečný sráz bez zajištění apod.)
  • bezchybně značená – aby bylo možné trasu projít i bez mapy
  • zajímavá/poučná – vést atraktivní přírodní krajinou (skály, řeky, jezera, památné stromy, rašeliniště, stromové aleje, daleké výhledy atd.) či kolem zajímavých historických památek (hrady a zámky a jejich zříceniny, kostely, památkové zóny a rezervace, historické budovy, rodné domy významných osobností, muzea, boží muka, kapličky apod.)
  • odpočinková – vést mimo ruch dopravy a průmyslu (neměl by být slyšet trvalý ruch např. z dálnice, železničního koridoru či z výrobní fabriky) a bez rušivých výhledů (např. komíny elektrárny, dráty vysokého napětí v blízkosti trasy)
  • poskytovat zázemí – možnost občerstvení, u vícedenních tras také ubytování, lavičky či přístřešky pro odpočinek po cestě, napojení na veřejnou dopravu či možnost parkování, informace o trase, transfer zavazadel.

 

Modernizace a certifikace pěších tras

Cílem modernizace pěších tras je:

  • odstranění nebezpečných souběhů pěších tras s frekventovanými silnicemi a cyklotrasami a jejich přeložení na vhodnější lesní či polní cesty;
  • hledání alternativ ke stávajícím málo zajímavým trasám např. obejitím dlouhých rovných asfaltových úseků v lese.

V ideálním případě by modernizací měla projít celá síť cca 43 tis. km značených pěších tras. Jsme si ale vědomi, že v některých případech to zkrátka nepůjde, ať už z hlediska majetkových poměrů, terénu, ochrany přírody apod. Nehledejme ale důvody, proč to někde nepůjde, hledejme naopak místa, kde to půjde. I nadále proto přijímáme podněty z řad členů KČT i široké veřejnosti – na e-mailu zdenka.sredlova@gmail.com

Cílem certifikace pěších tras je vytipování stávajících atraktivních pěších tras, jednodenních či vícedenních, které splní požadovaná kritéria. Trasu je možné certifikovat podle české normy pro TOP (turisticky oblíbené pěší) trasy, nebo podle evropské normy Leading Quality Trails – best of Europe. Hodnocení tras probíhá ve třech stupních – nejprve se celá trasa rozdělí na čtyřkilometrové úseky (u jednodenních nerelevantní), což je vzdálenost, kterou průměrný turista ujde za 1 hodinu. Následně se hodnotí denní etapy, u kterých se doporučuje délka 10-25 km dle náročnosti. V posledním stupni se hodnotí trasa jako celek. Níže uvádíme tabulky s kritérii, podle kterých se trasy hodnotí:

Kritéria pro 4-km úseky:

Kritérium

TOP trasa jednodenní

TOP trasa vícedenní

LQT-BE

 

nehodnotí se

musí být splněno alespoň 11 bodů

Povrch cesty

 

Mezní hodnota, body

Mezní hodnota, body

1. Cesty s přírodním povrchem

 

Minimálně 1.000 m = 1 bod,

Minimálně 1.000 m = 1 bod,

přírodní, z materiálu typického pro danou oblast bez umělého zpevnění, dobře schůdná

 

od 2.000 m se počítá dvojnásob (2 body)

od 2.000 m se počítá dvojnásob (2 body)

2. Zpevněné cesty s jemným povrchovým materiálem

 

Minimálně 1.500 m = 1 bod

neutrální hodnocení

cesty s umělým jemným povrchem

 

(za kritéria 1 a 2 max. 2 body)

 

3. Špatně schůdné cesty

 

maximálně 300 m = 1 bod

maximálně 300 m = 1 bod

povrch sypaný štěrkem nebo sutí, silně rozježděné cesty

 

4. Tvrdý povrch

 

maximálně 500 m = 1 bod

maximálně 500 m = 1 bod

asfalt, beton, dlažba na cestě

 

5. Pěšina

 

celkem minimálně 500 m = 1 bod

celkem minimálně 500 m = 1 bod

pěší stopa užší než 1 m

 

od 1.500 m se počítá dvojnásob

od 1.500 m se počítá dvojnásob

5.1 přírodní a zpevněná pěšina

 

(2 body)

(2 body)

5.2 zpevněná pěšina pro zajištění bezpečnosti turistů

 

 

 

6. Na frekventovaných silnicích

 

maximálně 50 m = 1 bod

maximálně 50 m = 1 bod

včetně nejištěných křížení jízdní dráhy

 

7. Podél frekventovaných silnic

 

maximálně 300 m = 1 bod

maximálně 300 m = 1 bod

až do vzdálenosti šířky silnice od okraje jízdní dráhy

 

Systém značení / vedení návštěvníků

 

Mezní hodnota, body

Mezní hodnota, body

8. Uznání daného národního značení - v případě, že splňuje obecné zásady EWV pro turistické značení (Bechyně, Česká republika, 2004)

 

úplné, bez chyb a jednoznačné

úplné, bez chyb a jednoznačné

 

= 1 bod

= 1 bod

9. Stanoviště s ukazateli

 

minimálně 2 stanoviště

minimálně 2 stanoviště

s údajem o cíli, směru, vzdálenosti nebo časovým údajem, včetně čísla cesty a turistické značky

 

= 1 bod

= 1 bod

10. Propojení

 

minimálně 2 místa = 1 bod

minimálně 2 místa = 1 bod

s ostatními značenými turistickými cestami

 

 

 

Příroda / krajina

 

Mezní hodnota, body

Mezní hodnota, body

11. Rozmanitost

 

minimálně 3 místa = 1 bod

minimálně 3 místa = 1 bod

změny v krajinném rázu (les, volná krajina, sídla, vodní plochy)

 

12. Přírodní zátiší

 

minimálně 1.000 m vcelku = 1 bod

minimálně 1.000 m vcelku = 1 bod

bez ruchu průmyslu nebo dopravy

 

13. Obzvláště atraktivní krajina

 

minimálně 1 = 1 bod

minimálně 1 = 1 bod

výjimečné bio- a geotopy, působivé lesy, pobřežní krajiny, skalní útvary, lesoparky

 

(více platí dvojnásob = 2 body)

(více platí dvojnásob = 2 body)

14. Přírodní vodní plochy

 

minimálně 1 = 1 bod

minimálně 1 = 1 bod

např. prameny vodních toků, potoky, řeky, jezera

 

(více platí dvojnásob = 2 body)

(více platí dvojnásob = 2 body)

15. Bodové přírodní atraktivity

 

minimálně 1 = 1 bod

minimálně 1 = 1 bod

např. vrcholky hor, rokle, skály, jeskyně, vodopády, památné stromy, přírodní památky

 

(více platí dvojnásob = 2 body)

(více platí dvojnásob = 2 body)

16. Působivé výhledy

 

minimálně 1 = 1 bod

minimálně 1 = 1 bod

trvale volný výhled, otevřený pod úhlem min 45 stupňů a dohled na min 2 km

 

(více platí dvojnásob = 2 body)

(více platí dvojnásob = 2 body)

Kultura

 

Mezní hodnota, body

Mezní hodnota, body

17. Atraktivity sídel

 

minimálně 1 = 1 bod

minimálně 1 = 1 bod

např. staroměstské uličky, reprezentativní řady budov, tržiště, promenády, třídy, vesnická architektura

 

(více platí dvojnásob = 2 body). Do vzdálenosti 1 km od trasy

(více platí dvojnásob = 2 body). Do vzdálenosti 1 km od trasy

18. Regionální pamětihodnosti

 

minimálně 2 = 1 bod

minimálně 2 = 1 bod

kulturní pamětihodnosti (typické pro daný region), např. boží muka, kapličky, infocentra, národopisná muzea

 

19. Nadregionální pamětihodnosti

 

minimálně 1 = 1 bod

minimálně 1 = 1 bod

pamětihodnosti nadregionálního významu, např. hrady, kláštery, zámky, národní architektonické památky, stavby světového kulturního dědictví

 

(více platí dvojnásob = 2 body)

(více platí dvojnásob = 2 body)

Civilizace

 

Mezní hodnota, body

Mezní hodnota, body

20. Intenzívně využívané prostředí

 

nejvíce 300 m = 1 bod

nejvíce 300 m = 1 bod

např. uzavřené zastavěné plochy, průmyslové zóny, čističky, vedení vysokého napětí

 

21. Hostince a možnosti občerstvení

 

minimálně 1 = 1 bod

minimálně 1 = 1 bod

otevřené od 12:00 a minimálně 5 dní v týdnu, WC, místa k sezení

 

22. Zastávky prostředků veřejné dopravy a parkoviště pro osobní automobily

 

minimálně 1 = 1 bod

minimálně 1 = 1 bod

interval spojů minimálně každé dvě hodiny

 

Počítá se i zpoplatněné parkoviště a spoje jen ráno a večer

Počítá se i zpoplatněné parkoviště a spoje jen ráno a večer

23. Možnosti odpočinku

 

minimálně 2 = 1 bod

minimálně 2 = 1 bod

např. lavičky, odpočívadla, přístřešky

 

 

Kritéria pro denní etapy:

Kritérium

TOP trasa jednodenní

TOP dálková trasa

LQT - BE

 

celá trasa 10 – 25 km

etapy 10 – 25 km

etapy 10 – 25 km

Bezpečnost

 

 

na všech denních etapách musí být kontinuálně dodržována všechna bezpečnostní opatření, odpovídající národní právní regulaci

Stupeň náročnosti dané denní etapy

Kočárková / lehká / náročnější / středně náročná / náročná (jen pro zahraniční vysokohorské trasy)

lehká/náročnější/středně náročná/náročná (jen pro zahraniční vysokohorské trasy)

lehká/náročnější/středně náročná/náročná (jen pro zahraniční vysokohorské trasy)

Snadný nástup na trasu, informační tabule, turistické parkoviště

min. informační tabule na začátku a konci trasy

informace k turistické trase

informace k turistické trase

Dopravní dostupnost

Okružní trasa (od parkoviště nebo východiště) nebo veřejná doprava mezi cílem a startem (event. vč. turistické taxislužby)

denně alespoň 2 spoje, dostupné spojovací cestou ve vzdálenosti menší než 2-3 hodiny pěší chůze

denně alespoň 2 spoje, dostupné spojovací cestou ve vzdálenosti menší než 2-3 hodiny pěší chůze

Návaznost na hromadnou dopravu (autobus, vlak, trajekt, turistická taxislužba)

Ubytování (stravování pro jednodenní trasu)

Max. po 10 km možnost občerstvení

na začátku a konci každé denní etapy musí být alespoň jedna možnost přespání nebo transferu

na začátku a konci každé denní etapy musí být alespoň jedna možnost přespání nebo transferu

hotel, pension, ubytovna, kemp

Přeprava zavazadel

Nezajišťuje se

objednatelná pro každou denní etapu u místního poskytovatele (ubytovatel, taxislužba, infocentrum)

objednatelná pro každou denní etapu u místního poskytovatele (ubytovatel, taxislužba, infocentrum)

Soukromé pozemky / průchodnost trasy

průchodnost trasy musí být u přechodů soukromých pozemků (ohraničených plotem, brankou apod.), umožněna mezi 9:00 - 17:00

průchodnost trasy musí být u přechodů soukromých pozemků (ohraničených plotem, brankou apod.), umožněna mezi 9:00 - 17:00

průchodnost trasy musí být u přechodů soukromých pozemků (ohraničených plotem, brankou apod.), umožněna mezi 9:00 - 17:00

Kritéria pro celou trasu:

Kritérium

TOP trasa jednodenní

TOP trasa vícedenní

LQT-BE

Minimální délka

10 km (jednodenní)

Min. 50 km a 3 denní etapy, optimum 70 km

Min. 50 km nebo 3 denní etapy

Cesty s přírodním povrchem

Minimálně 25 % z celkové délky

Minimálně 30 % z celkové délky

Minimálně 35 % z celkové délky

Zpevněné cesty s jemným povrchem

Ostatní přírodě blízký povrch

Ostatní přírodě blízký povrch

 

Špatné schůdné cesty

max. 1.500 m v kuse,

max. 1.500 m v kuse,

max. 1.500 m v kuse,

max. 5 % z celkové délky

max. 5 % z celkové délky

max. 5 % z celkové délky

Tvrdý povrch

Max. 4.000 m v kuse

max. 3.000 m (4.000 m) v kuse,

max. 3.000 m (4.000 m) v kuse,

Max. 33 % z celkové délky

max. 25 % z celkové délky

max. 20 % z celkové délky

Cesty vedoucí po frekventovaných silnicích

Max. 300 m v kuse po silnici I. tř., 500 m II. tř., 1000 m III. tř.

max. 300 m v kuse po silnici I. a II. tř., 500 m III. tř.,

max. 300 m v kuse (výjimkou jsou cyklotrasy, které jsou dostatečně široké a bez nebezpečných stoupání či jinak nepřehledných úseků),

Max. 500 m v kuse cyklotrasy I. tř.

max. 3% z celkové délky

max. 3% z celkové délky

Cesty vedoucí podél frekventovaných silnic

Neřeší se

max. 3.000 m v kuse,

max. 3.000 m v kuse,

max. 10 % z celkové délky

max. 10 % z celkové délky

Značení umožňující snadnou orientaci

100% celkové trasy

100% celkové trasy

100% celkové trasy

Dolepky na směrovky a rozcestníky

Dolepky na směrovky a rozcestníky

Dolepky na směrovky a rozcestníky

Rozmanitost

Neřeší se

min. 2 změny krajinného rázu na 8 km

min. 2 změny krajinného rázu na 8 km

Potenciál prožitku

Min. 2 zajímavá místa (z kritérií 13-19) na 4 km

min. 4 body na každých 8 km z kritérií 13-19

min. 4 body na každých 8 km z kritérií 13-19

Intenzivně využívané okolí

---

max. 3.000 v kuse,

max. 3.000 v kuse,

max. 7,5% z celkové trasy

max. 7,5% z celkové trasy

Snadný nástup a výsup z trasy

Min. Informační tabule na začátku a konci trasy

min. 1 informační tabule v českém jazyce

min. 1 informační tabule alespoň ve dvou jazycích (národní jazyk + angličtina, francouzština, němčina)

Dopravní dostupnost na začátek a z konce trasy

Okružní trasa (od parkoviště nebo východiště) nebo veřejná doprava mezi cílem a startem (event. vč. turistické taxislužby)

denně alespoň dva spoje (začátek a konec trasy jsou napojeny na síť hromadné dopravy – vlak, autobus, turistická taxislužba)

denně alespoň dva spoje (začátek a konec trasy jsou napojeny na síť hromadné dopravy – vlak, autobus, turistická taxislužba)

Bezpečnost

kontinuálně dodržována všechna bezpečnostní opatření, odpovídající národní právní regulaci

kontinuálně dodržována všechna bezpečnostní opatření, odpovídající národní právní regulaci

 

Propagace trasy

Leták s mapkou a popisem trasy

Leták s mapkou a popisem trasy

 

Zařazení do sítě tras

Udělení titulu „certifikovaná TOP trasa jednodenní"

Udělení titulu „certifikovaná TOP trasa vícedenní"

Udělení titulu „Leading quality trail - best of Europe"

recertifikace každé 3 roky

recertifikace každé 3 roky

recertifikace každé 3 roky

Uděluje

KČT

KČT

EWV - DWV

Pozn.: zeleně jsou zvýrazněny rozdíly mezi navrhovanou českou normou pro TOP trasy a evropskou normou Leading Quality Trails – best of Europe

 

Na přínos moderních pěších tras je třeba se dívat z více hledisek. Pokud jde o certifikované trasy, tak z pohledu turisty se jedná o to nejlepší, co daný region či daná země nabízí. Leckdy se setkáváme s přirovnáním, že certifikované trasy jsou jako památky UNESCO v pěší turistice. Ovšem pozitivní efekt mohou mít i trasy bez certifikátu, avšak splňující zejména kritéria kvality povrchu, bezpečnosti a odpočinku. Chůze po takových trasách má blahodárný vliv na naše zdraví, a to jak fyzické, tak i psychické. Naše svaly a klouby netrpí takovými otřesy jako při chůzi po tvrdém povrchu, v klidném prostředí se zase lépe zbavíme stresu a vyčistíme hlavu. To je v naší uspěchané době čím dál důležitější.

Na pozitivní efekt moderních pěších tras se však můžeme podívat také z pohledu regionu. Takové trasy lze využít jako užitečný marketingový nástroj na trhu cestovního ruchu. Má-li region moderní či dokonce certifikované trasy, může se odlišit od konkurence a přilákat novou cílovou skupinu turistů. Tito turisté v místě využívají služeb cestovního ruchu a zvyšují tržby nejen ubytovacích a stravovacích zařízení, ale také kulturních památek a maloobchodu, což se následně odráží ve vyšší daňové výtěžnosti pro region. Pěší turistika také pomáhá prodloužit sezonu na jaro a podzim, kdy je tradičně poptávka po službách cestovního ruchu nižší než v létě a v zimě (na horách). Kromě toho pěší trasy přispívají i k plošnému rozprostření návštěvnosti. To je důležité hlavně v oblastech, které již nyní trpí přelidněním, tzv. overtourismem. Pěší turistika je také vnímána jako šetrná forma cestovního ruchu, pěší turisté jsou zpravidla environmentálně uvědomělí, neničí přírodu a nezatěžují ji odpadky.

 

Generální partner

Hlavní partneři

  •  
  •  

Sbírkový účet: 115-9884740207/0100

DMS

Na požádání (kct@kct.cz)      bude   dárci
vystaveno    potvrzení,   díky      kterému
si     může    o    hodnotu     daru       snížit
základ daně z příjmu.

Podpořte