KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

 

« zpět

KČT vyhlašuje výběrové řízení na nájemce chaty Pláně pod Ještědem

128661

Klub českých turistů
se sídlem Revoluční 1056/8a, 110 05 Praha 1, Česká republika
dále jen „zadavatel“
vyhlašuje výběrové řízení na nájem turistické chaty KČT Pláně pod Ještědem, Pláně č. p. 47, Světlá pod Ještědem, 463 43 Český Dub
dále jen „nájem“

1. Předmět nájmu
Předmětem pronájmu je turistická chata KČT Pláně pod Ještědem, Pláně č. p. 47, Světlá pod Ještědem, 463 43 Český Dub včetně příslušenství, vybavení provozovny s výjimkou vybavení, které bude novým nájemcem odkoupeno, a pozemků.
1.1. Doba nájmu:
Od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2025 s možností opce na dalších 5 let
1.2. Výše nájmu
Minimální výše nájmu musí být 400.000,- Kč + DPH za rok
1.3. Platební podmínky
Nájem musí být placen měsíčně ve 12 stejných platbách, vždy nejpozději ke každému 15. dni v měsíci na daný měsíc.
1.4. Součástí nájemní smlouvy je odkoupení vybavení chaty ve vlastnictví KČT, s pořizovací cenou 86.830 Kč, které je vymezeno v příloze č. 1 k této nabídce, za kupní cenu stanovenou dohodou.
1.5. Popis chaty
Chata se nachází v sedle na Ještědském hřebeni na území obce Světlá pod Ještědem, v nadmořské výšce 780 m, mimo zastavěné území obce, cca 500 m od horní stanice lanovky Skalka (Ski areál Horní Hanychov – Skalka), na křižovatce značených turistických tras. Jedná se o dřevěnou historickou chatu, rok výstavby 1926, u depandace 1909. Pro ubytování hostů má 6 pokojů v hlavní budově s kapacitou 16 lůžek + 3 přistýlky a 14 pokojů v depandanci s 67 lůžky. Sociální příslušenství je společné, v hlavní budově na chodbě, v depandanci společné. V přízemí hlavní budovy se nachází restaurace, v depandanci jsou tři společenské místnosti. V sezónu je v provozu venkovní občerstvení – stánek. V chatě je lyžárna, v létě úschovna kol. Chata je přístupná automobilem po lesní asfaltové cestě, u chaty je cca 10 parkovacích míst.
Chata je vybavena ústředním vytápěním s elektrokotlem v hlavní budově a kotlem na pevná paliva v depandanci, má vlastní zdroj pitné vody z pramene. Kuchyně je vybavena plynovými (PB) a elektrickými spotřebiči.

2. Podmínky na straně nájemce
2.1. Základní kvalifikační předpoklady, prokázání oprávnění k podnikání
a) výpis z rejstříku trestů statutárních zástupců nájemce ne starší 90 dnů,
b) čestné prohlášení o bezdlužnosti finančním úřadům,
c) čestné prohlášení o bezdlužnosti na pojistném na sociální zabezpečení,
d) čestné prohlášení, že na majetek nájemce není vyhlášen konkurz, není soudem zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení nebo zavedena nucená správa, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku úpadce a není jako právnická osoba v likvidaci; firma není v současné době v jiných smluvních vztazích dlužníkem vůči zadavateli.
e) čestné prohlášení, že uchazeč nemá závazky či nedoplatek vůči nositelům všeobecného zdravotního pojištění a nemá splatný nedoplatek na pojistném,
f) čestné prohlášení, že uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních předpisů
2.2. Profesní kvalifikační předpoklady
a) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence (kopie) (mimo fyzické osoby)
b) doklad o oprávnění k podnikání - živnostenský list na ubytovací a stravovací služby, koncesní list nebo výpis z živnostenského rejstříku (kopie),
c) registrace plátce DPH (kopie).

3. Způsob hodnocení nabídek
Cílem výběrového řízení je zajistit stabilního, kvalitního a finančně spolehlivého nájemce. Zadavatel vybere nabídku, které mu bude nejvíce vyhovovat s tím, že bude brát v potaz zejména níže uvedená kritéria:
a) Nejvyšší nabídková cena nájmu a akceptování návrhu Smlouvy o nájmu nemovitostí, která bude uchazeči na vyžádání zaslána. Před podpisem může smlouva doznat dílčích úprav
b) Vlastní finanční či materiální podíl nájemce na zkvalitnění vybavení předmětu nájmu,
c) Vlastními prostředky vytvořené zázemí aktivit pro děti a ostatní návštěvníky,
d) Výše nabídkové kupní ceny za odkup vybavení chaty,
e) Další případné návrhy uchazeče pro zajištění kvalitního provozování chaty.

4. Obsah nabídky, místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek
4.1. Nabídka obsahuje prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu nájmu.
4.2. Nabídka bude obsahovat kontakty na uchazeče – poštovní adresu, telefon, e-mail.
4.3. Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 18. 11. 2019 ve 14 hod.
4.4. Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce v zalepené obálce s nápisem: „NEOTVÍRAT, Výběrové řízení, turistická chata Pláně pod Ještědem“ a opatřenou adresou odesílatele.
4.5. Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele tak, aby byl dodržen nejzazší termín odevzdání, viz bod 4.3.
4.6. Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, viz bod 4.3.,nebudou do výběrového řízení zařazeny a budou neotevřené zaslány zpět uchazeči.
4.7. Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace v ní obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení.
4.8. Pokud se uchazeč obrátí na adresu kct@kct.cz, obdrží návrh nájemní smlouvy a přílohy 1 a 2 této výzvy.
4.9. Uchazeč má možnost prohlídky objektu, pokud o ni požádá do 7. 10. 2019 e-mailem na adresy kasovsky@kct.cz a kct@kct.cz. Prohlídka se uskuteční v termínu od 14. do 31. 10. 2019.
4.10. Zadavatel může podmínky výběrového řízení měnit (jakkoliv i kdykoliv) a taktéž může výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.


5. Závěrečná ustanovení
5.1. Vyhodnocení nabídek proběhne do 30. 11. 2019.
5.2. Zadavatel si vyhrazuje právo pohovoru s vybranými uchazeči, podle jehož výsledku vybere nájemce chaty. Pohovor se bude konat v termínu od 2. do 13. 12. 2019 a výsledek VŘ bude oznámen do 20. 12. 2019.
5.3. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je dohoda uchazeče se stávajícím nájemcem na odkoupení hmotného i nehmotného vybavení chaty v souhrnné ceně 670.000 Kč vč. DPH, uvedeného v příloze č. 2.
5.4. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

V Praze dne 20. 9. 2019

Ing. Rostislav Kašovský, předseda Technické rady ÚV KČT, tel. 736 754 102, kasovsky@kct.cz
Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT, tel. 736 754 095, novacek@kct.cz

 

 

 Generální partner:

Hlavní parneři:


Další partneři:

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout