KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

« zpět

Výběrové řízení na nájemce chaty pod Studničnou

35798

Klub českých turistů
se sídlem Revoluční 1056/8a, 110 05 Praha 1, Česká republika
dále jen „zadavatel“


vyhlašuje výběrové řízení na nájem turistické chaty KČT Pod Studničnou, č. p. 120, 542 21 Pec pod Sněžkou
dále jen „nájem“


1. Předmět nájmu
Předmětem pronájmu je turistická chata KČT Pod Studničnou, č. p. 120, 542 21 Pec pod Sněžkou včetně příslušenství, vybavení provozovny a pozemků.
1.1. Doba nájmu:
Od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2025 s možností opce na dalších 5 let
1.2. Výše nájmu
Minimální výše nájmu musí být 300.000,- Kč + DPH za rok
1.3. Platební podmínky
Nájem musí být placen měsíčně ve 12 stejných platbách, vždy nejpozději ke každému 15. dni v měsíci na daný měsíc.
1.4. Součástí nájemní smlouvy je odkoupení vybavení chaty ve vlastnictví KČT, které je vymezeno v příloze č. 1 k této nabídce za kupní cenu stanovenou dohodou.
1.5. Popis chaty
Chata se nachází v údolí řeky Úpy na začátku Obřího dolu v Krkonoších na území obce Pec pod Sněžkou, mimo zastavěné území obce, cca 700 m od dolní stanice lanovky na Sněžku, mimo značené turistické trasy. Jedná se o dřevěnou historickou chatu, rok výstavby není znám. Pro ubytování hostů má 15 pokojů s celkovou kapacitou 47 lůžek. Na některých pokojích je příslušenství, pro ostatní na chodbě. V přízemí se nachází restaurace a jídelna s krbem. Chata je vybavena ústředním vytápěním s kotlem na lehký topný olej, má vlastní zdroj pitné vody z pramene. Kuchyně je vybavena plynovými (PB) a elektrickými spotřebiči. K chatě je příjezd pouze po komunikaci v majetku Správy KRNAP, počet vozů je omezen na 10 osobních aut.


2. Podmínky na straně nájemce

2.1. Základní kvalifikační předpoklady, prokázání oprávnění k podnikání
a) výpis z rejstříku trestů statutárních zástupců nájemce ne starší 90 dnů,
b) čestné prohlášení o bezdlužnosti finančním úřadům,
c) čestné prohlášení o bezdlužnosti na pojistném na sociální zabezpečení,
d) čestné prohlášení, že na majetek nájemce není vyhlášen konkurz, není soudem zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení nebo zavedena nucená správa, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku úpadce a není jako právnická osoba v likvidaci; firma není v současné době v jiných smluvních vztazích dlužníkem vůči zadavateli.
e) čestné prohlášení, že uchazeč nemá závazky či nedoplatek vůči nositelům všeobecného zdravotního pojištění a nemá splatný nedoplatek na pojistném,
f) čestné prohlášení, že uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních předpisů

2.2. Profesní kvalifikační předpoklady
a) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence (kopie),
b) doklad o oprávnění k podnikání - živnostenský list na ubytovací a stravovací služby, koncesní list nebo výpis z živnostenského rejstříku (kopie),
c) registrace plátce DPH (kopie).

3. Způsob hodnocení nabídek
Cílem výběrového řízení je zajistit stabilního, kvalitního a finančně spolehlivého nájemce. Zadavatel vybere nabídku, které mu bude nejvíce vyhovovat s tím, že bude brát v potaz zejména níže uvedená kritéria:
a) Nejvyšší nabídková cena nájmu a akceptování návrhu Smlouvy o nájmu nemovitostí, která bude uchazeči na vyžádání zaslána. Před podpisem může smlouva doznat dílčích úprav
b) Vlastní finanční či materiální podíl nájemce na zkvalitnění vybavení předmětu nájmu,
c) Vlastními prostředky vytvořené zázemí aktivit pro děti a ostatní návštěvníky,
d) Výše nabídkové kupní ceny za odkup vybavení chaty,
e) Další případné návrhy uchazeče pro zajištění kvalitního provozování chaty.


4. Obsah nabídky, místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek
4.1. Nabídka obsahuje prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu nájmu.
4.2. Nabídka bude obsahovat kontakty na uchazeče – poštovní adresu, telefon, e-mail.
4.3. Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 28. 6. 2019 ve 14 hod.
4.4. Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce v zalepené obálce s nápisem: „NEOTVÍRAT, Výběrové řízení, turistická chata Pod Studničnou“ a opatřenou adresou odesílatele.
4.5. Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele tak, aby byl dodržen nejzazší termín odevzdání, viz bod 4.3.
4.6. Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, viz bod 4.3.,nebudou do výběrového řízení zařazeny a budou neotevřené zaslány zpět uchazeči.
4.7. Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace v ní obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení.
4.8. Pokud se uchazeč obrátí na adresu kct@kct.cz, obdrží návrh nájemní smlouvy.
4.9. Uchazeč má možnost prohlídky objektu, pokud o ni požádá do 31. 5. 2019 e-mailem na adresu kasovsky@kct.cz. Prohlídka se uskuteční v termínu od 1. do 25. 6. 2019.
4.10. Zadavatel může podmínky výběrového řízení měnit (jakkoliv i kdykoliv) a taktéž může výběrové řízení bez udání důvodu zrušit.


5. Závěrečná ustanovení
5.1. Vyhodnocení nabídek proběhne do 3. 8. 2019.
5.2. Zadavatel si vyhrazuje právo pohovoru s vybranými uchazeči, podle jehož výsledku vybere nájemce chaty. Pohovor se bude konat v termínu od 12. do 23. 8. 2019 a výsledek VŘ bude oznámen do 13. 9. 2019.
5.3. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

V Praze dne 25. 4. 2019


Ing. Rostislav Kašovský, předseda Technické rady ÚV KČT, tel. 736 754 102, kasovsky@kct.cz
Ing. Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT, tel. 736 754 095, novacek@kct.cz

Příloha č. 1
Seznam vybavení chaty k odkoupení

Poř.

Vybavení

Počet kusů

Pořizovací cena

1.

Vybavení kuchyně

7

47 985 Kč

2.

Vybavení kanceláře

5

740 Kč

3.

Restaurační stůl čtvercový

15

4 612 Kč

4.

Restaurační židle dřevěná

34

11 815 Kč

5.

Dřevěná lavice

2

745 Kč

 

 

CELKEM

65897 Kč

 

 Generální partner:

Hlavní parneři:


Další partneři:

Podpořte chaty Klubu českých turistů

Pro vaši případnou finanční podporu stačí jen kliknout na vybranou chatu. Souhrnný seznam všech chat najdete ZDE.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout